เกณฑ์การประกวด

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 3 ประเภท • นักเรียน • นิสิต/นักศึกษา • บุคคลทั่วไป

หมายเหตุ : โดยในแต่ละประเภทสามารถสมัครเป็นทีมและประเภทเดี่ยวก็ได้

ประเภทการแข่งขัน

แอพพลิเคชั่นที่พัฒนาเฉพาะสำหรับผู้พิการทางการเห็น การได้ยินหรือสื่อความหมายเพื่อให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากแอพพลิเคชั่นได้
หมายเหตุ : โดยในแต่ละประเภทสามารถแบ่งเป็นทั้งทีมและประเภทเดี่ยวได้

เกณฑ์การตัดสิน

พิจารณาด้านการนำเสนอ และความคิดสร้างสรร 25 %
พิจารณาด้านประโยชน์และการใช้งาน 35 %
พิจารณาด้านความถูกต้องและใช้งานได้จริงของตัวโปรแกรม 40 %

กำหนดการ

การจัดอบรม : 22 เมษายน 2560
การรับสมัคร : 25 มีนาคม - 6 พฤษภาคม 2560
รับผลงานการประกวด : 27 มีนาคม - 14 พฤษภาคม 2560
การตัดสินรอบคัดเลือก : 17 พฤษภาคม - 26 พฤษภาคม 2560
การตัดสินรอบตัดสิน : 27 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2560
ประกาศผล : 13 มิถุนายน 2560

ขั้นตอนการสมัครและส่งผลงาน

1. ลงทะเบียนเข้าประกวดทาง Website ที่กำหนด หรือลงทะเบียนเข้าประกวด ที่จุดลงทะเบียนในเวลาและสถานที่ ที่กำหนดไว้
2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มส่งผลงานประกวด
3. ส่งแนวคิดและผลงาน เป็น Microsoft PowerPoint หรือ วีดิทัศน์แสดงวัตถุประสงค์ความเป็นมา พร้อมหลักการและเหตุผล หรือความสำคัญของผลงาน ประโยชน์ที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น กลุ่มเป้าหมายที่สามารถนำผลงานไปใช้ประโยชน์ บรรยายรายละเอียดของงาน พร้อมเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนา (พอสังเขป)พร้อมทั้งมีภาพประกอบ หรือวีดิทัศน์ ที่แสดงให้เห็นตัวอย่างการใช้งาน

ผู้ประกวดต้องจัดทำผลงานการประกวดเป็นไฟล์สำเร็จ ที่สามารถติดตั้งบนสมาร์ทโฟน (หรือทดสอบบนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้)
ตัวอย่าง source code บางส่วน ไม่น้อยกว่า 200 ตัวอักษร หรือแผนผังการทำงาน (Flow chart)
ข้อมูลผู้ประกวด (รายชื่อผู้ร่วมทีม ผู้ติดต่อ ที่อยู่ที่ติดต่อได้)
เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

คำแนะนำ : เนื่องจากมีคณะกรรมการผู้ตัดสินเป็นผู้พิการทางการเห็น และ ผู้พิการ ทางการได้ยิน การนำเสนอผลงานต้องสามารถสื่อสารให้กรรมการสามารถ เข้าใจในผลงานนั้นด้วย

เงื่อนไขการประกวด

ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องเป็นบุคคลธรรมดา ผู้ถือสัญชาติไทยเท่านั้น ผลงานที่นำเสนอ ต้องไม่ลอกเลียนแนวคิด หรือละเมิดลิขสิทธิ์จากผลงานอื่นๆ กรณีผลงานผ่านการประกวดอื่นๆ มาแล้ว สามารถนำผลงานนั้นเข้าร่วมประกวดได้อีกแต่ต้องไม่เคย ได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน เงื่อนไขอื่นๆ คณะกรรมการจะระบุเพิ่มเติมตามสมควร

สมัคร