วัตถุประสงค์ของโครงการ

ในโลกยุคดิจิทัล ปัจจุบันก้าวหน้าไปมากและผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นต่างๆ ได้เริ่มหันมาให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้พิการกันมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกและทำให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เช่นเดียวกับคนปกติทั่วไป ในหลายประเทศให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวมานานแล้ว

โดยในปัจจุบันมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่น เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตในหลายๆด้าน ซึ่งสำหรับคนทั่วไปในทุกวันนี้สามารถดาวโหลดแอพพลิเคชั่นต่างๆ มาใช้ได้อย่างง่ายดาย แต่สำหรับผู้ที่มีความพิการ และบกพร่องทางร่างกายนั้น ยังเป็นส่วนน้อยู้ที่ี่จะมีผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นมาเพื่อให้ผู้พิการได้ใช้งานอย่างสะดวก

โทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้มีการพัฒนาให้มีขีดความสามารถมากมาย มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิต และการสื่อสารของ ประชากรทั่วโลก การจัดประกวดแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนโดยเฉพาะสำหรับผู้พิการ จะเป็นประโยชน์ทำให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ต่างๆ จากแอพพลิเคชั่นได้โดยง่าย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ยังเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนสนใจมาพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ซึ่งจะสร้างความ ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศชาติอีกด้วย และยังเป็นการส่งเสริมให้ นักเรียน นิสิต/นักศึกษาคณาจารย์ บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไปได้สร้างสรรค์ ผลงานแอพพลิเคชั่น เพื่อนำผลงานไปใช้งานหรือพัฒนาในเชิงธุรกิจและเชิงความคิดสร้างสรรค์แก่ประชาชนทั่วไป

ดังนั้น สำนักงาน กสทช. ในฐานะองค์กรกำกับดูแลการประกอบกิจการประจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ โทรคมนาคม จึงจัดโครงการที่มีแรงจูงใจ ให้ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นรุ่นใหม่ ได้ตระหนักถึงผู้พิการที่ี่มีความต้องการ อำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น จึงเห็นสมควรให้มีการจัดประกวดการสร้างสรรค์แอพพลิเคชั่น บนสมาร์ทโฟน เพื่อสร้างแอพพลิเคชั่นสำหรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อผู้พิการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ เพื่อให้ผู้พิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้โดยง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

สมัคร